7575

ĐƯỜNG THỐT NỐT

Mô tả

GOOD QUALITY – GOOD PRICE – GOOD PEOPLE

Đường thốt nốt làm từ quả thốt nốt đặc trưng ở miền Nam Việt Nam, tốt cho sức khỏe

NUTRITIONAL VALUE

CERTIFICATE